اسلایدر
به غزه رو کن و بنگر شکوه ایمان را / به غزه رو کن و بنگر نبرد شیران را به غزه رو کن و بنگر جنایت صهیون / که از شمار بود فتنه هایشان بیرون

به غزه رو کن و بنگر شکوه ایمان را / به غزه رو کن و بنگر نبرد شیران را به غزه رو کن و بنگر جنایت صهیون / که از شمار بود فتنه هایشان بیرون

نسخه قابل چاپ
مهار تورم و رشد تولید